Stadgar

Stadgar för Gunnar Turesson Sällskapet                                                                               

§1 – Syfte

Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen och kunskapen om Gunnar Turesson som företrädare för den litterära visan i Sverige. I detta syfte skall sällskapet utge en årlig medlemsskrift och vid valda tillfällen ordna konserter och utställningar som belyser hans gärning som tonsättare, lutsångare, författare och forskare.

§2 – Medlemsskap

Medlem är enskild person, institution eller sammanslutning som erlagt av årsmötet stadgad årsavgift.

Styrelsen kan utse person, som förtjänstfullt arbetat i sällskapets syfte, till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift.

Om man som medlem bryter mot sällskapets stadgar eller på annat sätt skadar sällskapet kan man uteslutas ur sällskapet genom beslut av styrelsen.

§3 – Årsmöte

Sällskapet skall hålla årsmöte senast sista mars på av styrelsen utsedd lämplig plats.

Skriftlig kallelse skall utgå minst fyra veckor i förväg , med bilagd mötesagenda.

§4 – Styrelse

Styrelsen utgörs av högst sex och minst fyra ledamöter. Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter för en tid av två år, på så sätt att alla inte väljs för samma tid.

Styrelsen utser inom sig vise ordförande, sekreterare och skattmästare. Suppleanter till styrelsen kan utses.

Styrelsen är beslutsmässig, då minst en tredjedel av densamma, varibland ordföranden eller vise ordföranden, är närvarande.  Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

En ledamot skall fungera som redaktör för medlemsskriften.

§5 -Firmatecknare

Sällskapets namn kan tecknas av ordföranden, vise ordföranden och skattmästaren var för sig.

§6 – Revisorer

Revisor och revisorssuppleant väljs från årsmöte till årsmöte. Räkenskapsår är kalenderår.

§7 – Ändring av stadgarna

Stadgeändringar kan ske om de godkänns av två på vardera följande möten, varav det ena är ett årsmöte.

§8 – Föreningens upphörande

Sällskapet kan upplösas om detta är upptaget i kallelsen och minst två tredjedels majoritet av mötet och hela styrelsen är ense om beslutet.

Om sällskapet upplöses skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till lämplig institution inom Statens Musiksamlingar.